Integrita a dodržiavanie predpisov

Zodpovedný obchodný prístup

Krka je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, ktorá stavia svoj úspešný obchodný príbeh na integrite a na záväzku k najprísnejším etickým štandardom. Krka je jednou z popredných farmaceutických spoločností zameraných na generiká na svete. Uvedomujeme si naše povinnosti a možnosti pri vytváraní zodpovedného podnikateľského prostredia. Podnikáme obozretne a chápeme a zohľadňujeme dlhodobé vplyvy ekonomických aktivít na celé sociálne prostredie.

Firemné dodržiavanie predpisov

Naša integrita vychádza z etiky, firemného dodržiavania predpisov a efektívneho riadenia rizík.

Medzi základné etické zásady spoločnosti Krka patrí úcta, spolupráca, excelentnosť a integrita riadenia.

Firemné dodržiavanie predpisov zaručuje, že spoločnosť a jej zamestnanci dodržiavajú všetky príslušné nariadenia, medzinárodné štandardy a smernice a že spoločnosť riadne spolupracuje s regulačnými orgánmi. Firemné dodržiavanie predpisov v rámci spoločnosti sa zakladá na niekoľkých zásadách a interných pravidlách, ktoré podrobne opisujú činnosti a zodpovednosti súvisiace s implementáciou procesov s cieľom zabezpečiť minimálne narušenie obchodných operácií a minimálne riziko porušenia predpisov, noriem, firemných zásad a interných pravidiel.

Riadenie rôznych rizík v oblasti firemného dodržiavania predpisov je začlenené do všetkých obchodných procesov spoločnosti Krka, umožňuje identifikáciu a riadenie faktorov, ktoré by mohli ohroziť dosahovanie strategických a obchodných cieľov spoločnosti a celej skupiny Krka.

Úcta a spolupráca

Rovnaké príležitosti pre všetkých, rešpektovanie právnych noriem a etický prístup k ostatným ľuďom a širšej spoločenskej komunite predstavujú základy našej práce.

Uvedomujeme si, že partnerstvo a dôvera výrazne ovplyvňujú podnikateľskú výkonnosť spoločnosti Krka, preto podporujeme spoluprácu so všetkými zainteresovanými stranami na základe vzájomného rešpektu a zohľadňovania rôznych názorov, ktorá je zároveň zameraná na zvyšovanie hodnoty celej skupiny Krka. 

Excelentnosť

Efektívne, kvalitné a bezpečné lieky a iné produkty sú spôsob, akým my prispievame k lepšej kvalite života všetkých ľudí. Vyvíjame inovatívne produkty a usilujeme sa zabezpečiť ich širokú dostupnosť.

Náš výskum a vývoj ako aj spolupráca s lekárskym odborom a obchodnými partnermi nám pomáhajú zlepšovať naše znalosti v oblasti farmácie a prispievať k rozvoju kvalitných liekov.

Zaviazali sme sa k spravodlivému, komplexnému a včasnému poskytovaniu informácií o našich produktoch.

Starostlivo chránime všetky informácie o spoločnosti Krka, o našich obchodných partneroch a tretích stranách, ktoré sa dozvedáme počas našich pracovných a obchodných činností.

S osobnými údajmi každého zamestnanca a tretej strany sa musí zaobchádzať starostlivo, transparentne a v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov.

Integrita riadenia

Manažment je z hľadiska svojej práce a štýlu riadenia významným príkladom, preto sú všetci naši výkonní manažéri osoby, ktoré personifikujú kľúčové hodnoty spoločnosti Krka. Svojim príkladným správaním podporujú ostatných zamestnancov, a tým prispievajú k posilneniu integrity celej spoločnosti.

Za dodržiavanie predpisov na najvyššej úrovni je zodpovedný vedúci útvaru pre kontrolu dodržiavania legislatívy.

Naši vedúci pracovníci sú zodpovední za zvyšovanie povedomia o dodržiavaní predpisov a za samotné dodržiavanie predpisov vo svojich obchodných útvaroch. Musia zabezpečiť, aby boli všetci zamestnanci informovaní o všetkých predpisoch, smerniciach a normách a aby ich aj dodržiavali. Vo svojej práci sa zamestnanci pravidelne vzdelávajú a školia a sú oboznámení s dôsledkami nevhodného správania.

Firemná integrita

V spoločnosti Krka sa riadime zásadou nulovej tolerancie voči akejkoľvek forme podvodu, zneužívania a nekalých trhových praktík. Vedúci útvaru pre kontrolu dodržiavania legislatívy monitoruje dôsledné dodržiavanie pravidiel a riadi efektívny systém zvyšovania povedomia a riešenia nevhodného správania.

Našim základným princípom je, že všetky rozhodnutia sa prijímajú v najlepšom záujme spoločnosti Krka, preto by sme sa mali vyhýbať situáciám, ktoré by mohli byť vnímané tak, že boli motivované predovšetkým na základe našich osobných záujmov a nie na základe záujmov spoločnosti Krka.

Vzťahy medzi farmaceutickým priemyslom a lekárskym odborom sú založené na prísnych etických normách, predpisoch a usmerneniach, ktoré zohľadňujeme vo všetkých našich obchodných činnostiach.

Rešpektujeme predpisy, ktorými sa riadi ochrana hospodárskej súťaže, a nijakým spôsobom hospodárskej súťaži nebránime, neobmedzujeme ju ani neovplyvňujeme.

Riziká nekonformného správania, ktoré vyplývajú z obchodných vzťahov, zmierňujeme pravidelným overovaním našich zákazníkov, dodávateľov a ďalších obchodných partnerov. Týmto spôsobom môžeme zabrániť prípadnému poškodeniu povesti spoločnosti Krka a obchodným stratám.

Sociálna zodpovednosť

Sociálnu zodpovednosť uplatňujeme podporou rôznych aktivít v prostredí, v ktorom žijeme. Zúčastňujeme sa humanitárnych aktivít ako aj činností podporujúcich pokrok v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry, ktoré pomáhajú chrániť naše prirodzené prostredie.

Staráme sa o životné prostredie, rešpektujeme environmentálne predpisy a spolupracujeme aj s užším a širším miestnym spoločenstvom.

Povedomie

Iba dôsledným dodržiavaním predpisov vo firme môžeme dosahovať vynikajúce pracovné výsledky, posilniť spokojnosť používateľov našich produktov a budovať tak ich dôveru v spoločnosť Krka.

Do budúcnosti hľadíme s optimizmom a s dôverou v poslanie, vedomosti, skúsenosti a v zamestnancov spoločnosti Krka. Chceme, aby bola Krka celosvetovo uznávaná ako spoločnosť s jasnou víziou, vysokou kvalitou, hodnotami a zodpovedným podnikovým správaním.