Podmienky ochrany súkromia pri zamestnávaní

Vitajte na kariérnej stránke Krka.

Keď si vytvoríte používateľský profil a zadáte svoje údaje do e databázy uchádzačov o zamestnanie alebo keď sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti Krka v Slovinsku alebo v ktorejkoľvek z našich pobočiek na celom svete, poskytujete nám niektoré svoje osobné údaje. Chceme vám vysvetliť, ako zhromažďujeme, používame, uchovávame a zverejňujeme osobné údaje.

Ktoré osobné údaje spracovávame?

Vytvorením používateľského profilu na našej webovej stránke zverejňujete svoje celé meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Keď si aktivujete svoj používateľský profil, môžete pridať svoju fotografiu a adresu.

Ak vyplníte formulár žiadosti o zamestnanie alebo zadáte svoje údaje do našej databázy uchádzačov o zamestnanie, poskytnete nám o sebe ešte viac informácií (okrem svojho celého mena, e-mailovej adresy a telefónneho čísla): adresu bydliska, životopis, formálne vzdelanie, pracovné skúsenosti, ďalšie zručnosti a kompetencie, fotografiu a iné osobné údaje.

Aký právny základ máme na spracovanie vašich osobných údajov?

Všetky osobné údaje získané z vášho používateľského profilu a našej databázy uchádzačov o zamestnanie sa spracovávajú, pretože ste nám na to poskytli svoj súhlas. Osobné údaje z formulára žiadosti o zamestnanie, ktorý ste vyplnili, sa spracúvajú, pretože je to potrebné na uzatvorenie pracovnej zmluvy.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a požiadať o anonymizáciu vašich osobných údajov tak, že nás kontaktujete na adrese recruitment.dataprotection@krka.biz.

Prečo spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom vytvorenia vášho používateľského profilu, vášho zaradenia do náborového procesu spoločnosti Krka, vášho informovania o voľných pracovných miestach, náborových podujatiach a zaujímavých nových a rôznych formách spolupráce, zasielania upozornení na pracovné ponuky a uzatvorenia pracovnej zmluvy v prípade, že uspejete vo svojej žiadosti o zamestnanie.

Kde sa uchovávajú vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, uchováva náš zmluvný spracovateľ údajov Cornerstone OnDemand Europe Limited, 4 Coleman Street, London, EC2R 5AR, Spojené kráľovstvo v Európskej únii na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov uzatvorenej podľa pravidiel EÚ o ochrane osobných údajov, t. j. Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete na webovej stránke spoločnosti Krka v Ruskej federácii, uchováva náš zmluvný spracovateľ údajov Cornerstone OnDemand Europe Limited v Ruskej federácii a Európskej únii.

Ako dlho sa vaše osobné údaje uchovávajú?

Osobné údaje z vášho používateľského profilu (napr. celé meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, mesto, krajina, fotografia) sa uchovávajú 24 mesiacov odo dňa jeho vytvorenia alebo odo dňa jeho posledného použitia, podľa toho, čo nastane neskôr. Pred uplynutím tohto obdobia dostanete e-mail o automatickej anonymizácii vašich údajov, pokiaľ neobnovíte svoj súhlas – budete mať tiež možnosť voľby.

Osobné údaje, ktoré poskytnete pri vypĺňaní formulára žiadosti o zamestnanie alebo zadáte do našej databázy uchádzačov o zamestnanie (napr. životopis, iné dokumenty a informácie), a všetky údaje získané počas procesu podávania žiadosti (napr. pohovor, test spôsobilosti, hodnotenie kompetencií, vymenené e-maily, komentáre) sa uchovávajú po dobu 24 mesiacov odo dňa výberu úspešného uchádzača o zamestnanie. Potom sa tieto údaje automaticky a natrvalo vymažú.

Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom a používať ich?

Prístup k vašim osobným údajom majú len zamestnanci spoločnosti Krka, ktorí sa podieľajú na procese náboru a výberu (napr. zamestnanci personálneho oddelenia, vedúci organizačných útvarov, v ktorých sa bude práca vykonávať, a ich nadriadení, zamestnanci IT, ktorí majú prístup z dôvodu výkonu svojej práce).

Zamestnanci oddelenia ľudských zdrojov v spoločnosti Krka a jej globálnych pobočkách môžu použiť vaše osobné údaje na to, aby vás upozornili na vhodné pracovné príležitosti. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej inej spoločnosti ani exportované do tretích krajín bez riadneho právneho základu.

Ako môžete uplatniť svoje práva na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietku proti spracovaniu a prenos údajov?

Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom alebo ich opraviť, môžete tak kedykoľvek urobiť vo svojom používateľskom profile. Pre vymazanie, námietku a obmedzenie spracovania a prenosu údajov nás kontaktujte na adrese recruitment.dataprotection@krka.biz.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, môžete ich zaslať pracovníkovi pre ochranu údajov spoločnosti Krka na adresu dataprotection.officer.sk@krka.biz.

Ak sa domnievate, že naše spracovanie údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje?

Spoločnosť Krka a jej pobočky zabezpečujú ochranu osobných údajov vrátane ochrany pred nezákonným spracovaním a stratou v súlade s platnými právnymi predpismi. Pobočka spoločnosti Krka, do ktorej sa hlásite, je správcom údajov a zodpovedá za vaše osobné údaje. Ak ste si len vytvorili používateľský profil alebo ste sa zaregistrovali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie, správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko.

Čo môžete urobiť, ak nesúhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov spoločnosti Krka pri nábore?

Ak nesúhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov spoločnosti Krka pre nábor zamestnancov, nebudete si môcť vytvoriť používateľský profil a uchádzať sa o voľné pracovné miesto alebo byť zaradení do našej databázy uchádzačov o zamestnanie. Upozorňujeme, že spoločnosť Krka a jej pobočky prísne dodržiavajú ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje sa použijú len na uchádzanie sa o voľné pracovné miesta v spoločnosti Krka a jej pobočkách, ktoré môžete uviesť vo svojej žiadosti. Zvážte to a vráťte sa na stránku s prihláškou, aby ste sa mohli znovu uchádzať o voľné pracovné miesto.