Udržateľný rozvoj je jednou z našich základných zásad. Považujeme sa za úspešných, ak má náš úspech pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločenstvo.

Pri realizácii aktivít a projektov, ktorých cieľom je pomôcť miestnej komunite, podporiť mladých ľudí a slúžiť ako príklad korporátneho riadenia, máme na pamäti vplyv, ktorý máme na budúce generácie.

Politika ESG

Politika ESG je hlavným dokumentom skupiny Krka pre riadenie udržateľnosti v oblasti životného prostredia (E), sociálnej zodpovednosti (S) a zodpovedného riadenia (G) našich činností. Stanovuje základné princípy a úsilie investované do nastavenia udržateľných činností, ktoré presadzujeme v našom podnikaní a vo vzťahoch s rôznymi skupinami zainteresovaných strán.

Spojenie nášho obchodného modelu so stratégiou Krka Group nám umožňuje efektívnejšie identifikovať naše vplyvy, riziká a príležitosti v oblasti udržateľnosti a strategicky ich riadiť v celom reťazci tvorby hodnôt a prijímať obchodné rozhodnutia.

ZHRNUTIE STRATEGICKÝCH CIEĽOV ESG

v angličtine

POLITIKA ESG

v angličtine

Kľúčové témy udržateľnosti

Naša hlavná starostlivosť je určená pacientom, ktorým poskytujeme nepretržité dodávky vysokokvalitných, inovatívnych a cenovo dostupných generických liekov. Potreby našich zainteresovaných strán a sociálneho prostredia riešime prostredníctvom pravidelného a aktívneho dialógu.

Vplyv Krka Group je najviac viditeľný v šiestich kľúčových oblastiach udržateľnosti stratégie ESG (Environment, Social, Governance), ktoré majú obrovský vplyv na náš dlhodobý strategický potenciál na dosiahnutie obchodných cieľov.

Kvalita výrobkov a bezpečnosť pacientov

 • Kvalita, bezpečnosť a účinnosť liekov a liečiv
 • Integrovaný systém riadenia kvality
 • Spravodlivé zverejňovanie nežiaducich účinkov, označovanie výrobkov a zabezpečenie proti falšovaniu
 • Dobré životné podmienky zvierat

Prilákanie a udržanie talentov

 • Nábor, rozvoj a riadenie talentov
 • Zdravie, bezpečnosť a pohoda zamestnancov
 • Rozmanitosť, začlenenie a účasť zamestnancov

Správne postupy vedenia a riadenia

 • Dodržiavanie legislatívy a predpisov
 • Dodávateľský reťazec a kontinuita podnikania
 • Pružný a flexibilný vertikálne integrovaný obchodný model
 • Prosperujúce obchodné operácie a finančná sila
 • Bezpečnosť informácií
 • Rozmanitosť, nezávislosť a kompetentnosť manažmentu
 • Systém odmeňovania zohľadňujúci udržateľné výsledky
 • Príspevok k rozvoju miestnej komunity

Dostupná zdravotná starostlivosť

 • Nepretržité dodávky liekov
 • Účinné registračné postupy
 • Výskum a vývoj a kultúra inovácií
 • Sortiment liekov prispôsobený pacientovi
 • Cenovo dostupné produkty
 • Podpora pre zdravotníckych pracovníkov
 • Iniciatívy na zvýšenie povedomia o zdravom životnom štýle a identifikácia rozšírených chorôb

Planéta a zmena klímy

 • Riadenie nebezpečných materiálov
 • Riadenie životného cyklu výrobku
 • Efektívne využívanie energie a prírodných zdrojov
 • Nakladanie s odpadom
 • Kontrola uhlíkových emisií

Dodržiavanie predpisov, integrita a transparentnosť

 • Etické klinické skúšania, vývoj a výskum
 • Boj proti korupcii
 • Ľudské práva
 • Spravodlivé marketingové a predajné postupy
 • Transparentné a dostupné podávanie správ
 • Daňová politika a transparentnosť

PROCES POSUDZOVANIA VÝZNAMNOSTI

Dôveru spolupracujúcich strán si budujeme tým, že ich zapájame, chápeme ich názory a reagujeme na ich očakávania, ako aj tým, že konáme na základe informácií získaných z ich reakcií a podnetov. Tie zohľadňujeme pri tvorbe našich strategických smerovaní a každodenných obchodných operáciách, ktoré smerujeme k vytváraniu trvalej hodnoty pre zainteresované strany a spoločnosť.

Poslaním spoločnosti Krka je umožniť ľuďom viesť zdravý a kvalitný život. To môžeme dosiahnuť len vyváženým a udržateľným rozvojom a zachovaním neporušeného životného prostredia pre súčasné a budúce generácie. Pri plnení nášho poslania sa zameriavame na kľúčové témy ESG – kvalitu produktov, bezpečnosť pacientov a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Naše riadiace procesy a obchodné rozhodnutia vychádzajú z nášho poslania, vízie a hodnôt, ktoré nám umožňujú realizovať našu obchodnú stratégiu, dosahovať dlhodobé strategické ciele a vytvárať hodnoty pre zainteresované strany.

HLAVNÉ CIELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA Z POHĽADU KRKA GROUP

Snažíme sa plniť ciele udržateľnosti OSN a zvyšovať pozitívny vplyv skupiny Krka na životné prostredie a zainteresované strany. Konáme v súlade s 8 zo 17 cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Cieľ č. 3 “Dobré zdravie a spokojnosť” má kľúčový význam, pretože naša hlavná činnosť k nemu môže významne prispieť.

global_goals
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Zaväzujeme sa neustále znižovať náš vplyv na životné prostredie a efektívne hospodáriť s prírodnými zdrojmi a energiou. Týmto spôsobom zabezpečujeme zdravé životné prostredie pre našich zamestnancov, širšiu spoločnosť a budúce generácie.

Viac
SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ


Pacientom poskytujeme vysokokvalitné, bezpečné, účinné a cenovo dostupné lieky. Záleží nám na rozvoji a riadení talentov, ako aj na zdraví, bezpečnosti a pohode našich zamestnancov. Neustále investujeme do rozvoja a budujeme kultúru inovácií. Podporujeme mladých výskumníkov, podporujeme širokú škálu klubov, spolkov a inštitúcií a prispievame k rozvoju miestnych komunít.

Viac
ZODPOVEDNÉ RIADENIE

ZODPOVEDNÉ RIADENIE


Zaväzujeme sa rozvíjať správne riadenie a obchodné postupy a chrániť zásady dodržiavania predpisov, integrity a transparentnosti.

Viac

Novinky

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

KARIÉRA

Ste pripravený na kreatívnu kariéru?

Viac

VEDA A TECHNOLÓGIA

Dôvera v lieky spoločnosti Krka sa začína v našich vývojových laboratóriách a výrobných zariadeniach.

Viac

PRODUTKY

Poskytujeme bezpečnú a účinnú liečbu s použitím vysoko kvalitných produktov.

Viac