Práva dotknutých osôb

Oprávnená osoba

Spoločnosť Krka určila zodpovednú osobu (ZO), ktorá zodpovedá za ochranu osobných údajov. Popri ďalších úlohách, ktoré definuje GDPR, medzi kľúčové úlohy zodpovednej osoby patrí vytvorenie a zavedenie konkrétnych postupov a kontrola všetkých postupov, ktoré zaviedla spoločnosť Krka, s cieľom uplatňovať práva dotknutých osôb.

Kontaktné údaje

KRKA Slovensko, s.r.o.
Turčianska 2
821 09 Bratislava 
Daniel Širka

E-mail dataprotection.officer.sk@krka.biz

Práva dotknutých osôb

Môžete požiadať o (Prístup, Opravu, Vymazanie a odobratie osobného súhlasu, Obmedzenie spracovania a námietky voči spracovaniu) môžete podať osobne, alebo ako overený doklad, ktorý slúži ako dôkaz toho, že správna osoba uplatňuje svoje právo. Ochrana osobných údajov pred neoprávneným nahliadnutím a zabezpečenie presnosti osobných údajov sú kľúčové ciele GDPR, preto musia dotknuté osoby akceptovať požiadavku spoločnosti Krka na identifikáciu. V opačnom prípade by mohol o kópiu alebo o opravu osobných údajov požiadať hocikto, čo by mohlo viesť k neoprávnenému zverejneniu alebo použitiu nesprávnych osobných údajov.

V prípadoch, kedy dotknuté osoby súhlasia s podaním žiadosti elektronickými prostriedkami, je možné takýto súhlas odvolať a totožnosť takýchto dotknutých osôb sa overí potvrdením prostredníctvom e-mailu.

Každou žiadosťou, ktorú predložia dotknuté osoby, sa budeme zaoberať, budeme príslušne postupovať alebo budeme dotknuté osoby informovať, že ich žiadosti nie je možné vyhovieť aj s uvedením dôvodu.

Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.