Záznamy o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť Krka identifikovala všetky informačné systémy obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb.

Opis individuálneho informačného systému osobných údajov (t. j. záznamu o spracovaní) zahŕňa nasledovné:

 • Právny základ spracovania osobných údajov;
 • Kategória dotknutých osôb, ktorých sa údaje týkajú;
 • Kategórie osobných údajov v informačnom systéme;
 • Účel spracovania;
 • Doba uchovávania osobných údajov;
 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov obsiahnutých v informačnom systéme;
 • Či sú osobné údaje prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, kde, komu a právny základ takéhoto prevodu;
 • Všeobecný opis ochrany osobných údajov:
 1. Informačné systémy vo fyzických formách a v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje z informačného systému;
 2. Prenosy osobných údajov medzi informačnými systémami (rozhraniami);
 3. Vlastníci informačných systémov a osoby s užívateľskými právami pre pracovné pozície, ktoré majú prístup k údajom;
 4. Zmluvní sprostredkovatelia osobných údajov;
 5. Záznamy o prenose;
 6. Opis technických a organizačných opatrení.