Kódex správania spoločnosti Krka

Kódex správania je hlavným dokumentom, ktorý riadi dodržiavanie predpisov spoločnosti Krka, d. d., Novo mesto.

Kódex správania definuje zásady a pravidlá etického správania, osvedčené obchodné postupy a štandardy správania, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov skupiny Krka. Slúži ako sprievodca a rámec pre očakávané, zodpovedné a etické správanie pri výkone práce, pričom naše správanie a obchodné činnosti musia byť vždy v súlade s predpismi, verejnými odporúčaniami, normami, zásadami a internými pravidlami spoločnosti ako aj s osvedčenými obchodnými postupmi.

Od našich dodávateľov a ďalších obchodných partnerov spoločnosti Krka a jej dcérskych spoločností očakávame, že sa oboznámia s týmto Kódexom a budú ho dodržiavať pri podnikaní so spoločnosťou Krka.