Vedúci útvaru pre kontrolu dodržiavania legislatívy

Vedúci útvaru pre kontrolu dodržiavania legislatívy je zodpovedný za nepretržité hodnotenie rizík pri dodržiavaní predpisov a za koordináciu obchodných procesov. Vedúci útvaru pre kontrolu dodržiavania legislatívy navrhuje a zavádza účinný systém internej kontroly a stará sa o zvyšovanie povedomia, školenia a konzultácie v oblasti zvyšovania firemnej integrity. Vedúci útvaru pre kontrolu dodržiavania legislatívy rieši správy o nevhodnom správaní a o porušovaní platných predpisov, interných pravidiel a etických princípov. Vedúci útvaru pre kontrolu dodržiavania legislatívy je zároveň povinný informovať vedenie spoločnosti o firemnom dodržiavaní predpisov v spoločnosti Krka.

Hlásenie nevhodného správania

Každý zamestnanec spoločnosti Krka a tretia strana môžu nahlásiť podozrenie na podvod.

Ak zamestnanec spoločnosti Krka natrafí na akýkoľvek čin, ktorý poukazuje na podozrenie z podvodu, je povinný informovať svojho nadriadeného.

Ak to povaha podozrení z podvodu alebo jeho okolností neumožňujú, sú povinní o tom informovať vedúceho útvaru pre právne záležitosti, alebo vedúceho útvaru pre kontrolu dodržiavania legislatívy.

Podozrenie na podvod možno nahlásiť anonymne. E-mailová adresa pre nahlásenie podozrenia z podvodu je compliance.officer@krka.biz.

Ak informátor nechce zostať v anonymite, môže podozrenie na podvod nahlásiť telefonicky. Informátor môže zavolať týmto osobám: 

  • vedúcemu útvaru pre kontrolu dodržiavania legislatívy (Chief Compliance Officer) na číslo +386 7 331 26 00
  • vedúcemu útvaru pre právne záležitosti (Head of Legal Affairs) na číslo +386 7 331 95 95.

Spoločnosť Krka sa zaväzuje zachovať dôvernosť údajov informátora, zaobchádzať s údajmi informátora profesionálne a s náležitou starostlivosťou a riadne chrániť informátora pred akýmikoľvek odvetnými opatreniami.