Kvalita

Zaistenie kvality produktov a služieb a kontinuálne zlepšovanie kľúčových procesov je hlavnou stratégiou Krky. Systematický prístup Krky  má za cieľ prevyšovať požiadavky zákazníkov a dosiahnuť svoje prevádzkové ciele. 

Kvalita

Integrovaný riadiaci system (IRS)

Od začiatku bolo stratégiou Krky vyrábať lieky, ktoré spĺňajú požiadavky kvality, účinnosti a bezpečnosti. Používame najnovšie metódy a správnu farmaceutickú výrobnú prax, ktorá sa dopĺňala a zlepšovala v priebehu rokov spolu s rozvojom odvetvia. Už v roku 1974 Krka úspešne prešla inšpekciou americkej FDA (Food and Drug Administration). Aby sme sa uistili, že sme jeden krok pred kontinuálne sa vyvíjajúcimi požiadavkami GMP (správna výrobná prax) a ďalších GxP štandardov, Krka zlepšila svoj systém riadenia kvality, ktorý sa vyvinul v rámci IRS. Nasledujúci systém sa postupne začleňoval do integrovaného riadiaceho systému (rok pri systéme udáva rok certifikácie): 1996 – ISO 9001, 2000 – Zodpovedná starostlivosť (RC), 2001 – ISO 14001, 2004 – HACCP, 2005 – OHSAS 18001, a 2007 – ISO 27001. Vynikajúci výkon IRS je podporovaný centralizovanými dokumentmi riadiaceho systému, ktorý Krka stanovila v roku 1993 a ktorý sa tiež neustále zlepšoval. Dôveryhodnosť každého systému a IRS ako celku je potvrdená certifikátom získaným z nezávislých externých agentúr. Tento prístup zabezpečuje, že môžeme neustále zvyšovať dôveru našich partnerov v náš systém a produkty.

Neustále zlepšovanie udávané štandardmi a smernicami a PDCA prístupom (plánovať, spraviť, skontrolovať, fungovať) na jednej strane a záväzok Krky k takýmto štandardom na druhej strane je hnacou silou pokroku a neustáleho zlepšovania kvality v každej oblasti činnosti Krky. Systém riadenia procesov pokrýva každý krok od požiadaviek klienta cez marketing, výskum a vývoj, dodávky produktu a predajov, k monitorovaniu spokojnosti klientov.

Systém kvality

Systém GMP (správna riadiaca prax) bol prvým systémom kvality Krky a základom pre rozvoj všetkých ďalších riadiacich systémov. Má účinok legálnej požiadavky, takže základom je zhoda s požiadavkami na farmaceutickú výrobu a predaje.

Fungovanie systému zabezpečovania kvality je overený interne a externe. To znamená, že vykonávame aj pravidelné overovanie systémov kvality našich dodávateľov a partnerov. Interná supervízia riadiaceho systému kvality je overovaná internými auditmi vykonávanými skúseným tímom interných auditorov.

Dodržiavanie systému kvality Krky je preskúmané a potvrdené externými subjektmi (domáce a zahraničné regulačné autority a hodnotené certifikačnými organizáciami a partnermi Krky).

Funkcia všetkých hlavných procesov kvality je pravidelne posudzovaná Výborom kvality a správnou radou spoločnosti, ktoré spoločne navrhujú strategické smernice pre implementáciu stratégie rozvoja Krky.

Obchodná dokonalosť

Jedným z kľúčových cieľov Krky je dosiahnuť dokonalosť v každej oblasti svojej činnosti, čo viedlo k aktualizovaniu IRS s prihliadnutím na princípy EFQM modelu dokonalosti, ktorý je vyrobený European Foundation for Quality Management.