Stratégie

Stratégia skupiny Krka tvorí základ nášho rozvoja

Naša stratégia rozvoja je vypracovaná na päťročné obdobie a každé dva roky sa aktualizuje, aby sa prispôsobila neustále sa meniacim obchodným podmienkam.

Stratégie

Kľúčové strategické ciele do roku 2024

 • Dosiahnuť najmenej 5% priemerný ročný rast tržieb z hľadiska objemu / hodnoty.
 • Zlepšiť starostlivosť o kvalitu produktov a automatizovať obchodné procesy.
 • Poskytovať dostatočné množstvo vyrobených produktov prostredníctvom účinného a optimalizovaného reťazca vývoja a výroby v súlade s požadovanými normami kvality včas a v súlade s cieľovým rastom predaja a potrebami trhu.
 • Zamerať sa na maximalizáciu dlhodobej rentability produktov predávaných od vývoja a výroby po predaj hotových produktov vrátane všetkých ostatných funkcií v rámci skupiny Krka.
 • Zabezpečiť rast prostredníctvom dlhodobých partnerstiev (vrátane spoločných podnikov) a akvizícií popri organickom raste, keď budú k dispozícii zaujímavé cieľové spoločnosti. Zamerať sa na európske trhy, stredoázijské trhy a čínsky trh. Primárnym cieľom je zabezpečiť nové produkty a / alebo trhy.
 • Zachovať čo najväčší možný podiel nových produktov v celkovom predaji a podiel vertikálne integrovaných produktov popri existujúcom sortimente produktov, ktorý sa tiež označuje ako „zlatý štandard“.
 • Uvedenie vybraného produktového portfólia na vybrané kľúčové cieľové trhy ako jedna z prvých generických farmaceutických spoločností.
 • Posilniť farmaceutický a chemický sektor v kľúčových terapeutických oblastiach liekov na lekársky predpis a v iných terapeutických oblastiach; predstaviť inovatívne produkty (inovatívne kombinácie dvoch alebo troch účinných látok, nové sily a liekové formy a systémy dodávania); a vstúpiť do oblasti podobných biologických liekov a komplexných peptidov.
 • Prideliť až 10% našich ročných príjmov na výdavky na výskum a vývoj.
 • Posilniť konkurenčnú výhodu nášho produktového portfólia.
 • Zlepšiť nákladovo efektívne využívanie všetkých aktív.
 • Zvyšovať stupeň inovácie vo všetkých obchodných funkciách.
 • Uskutočňovať stabilnú dividendovú politiku a prideľovať najmenej 50% čistého zisku hlavných akcionárov na dividendy. Predpokladá sa, že predpokladaná marža EBITDA bude v priemere medzi 21% a 25% a plánovaná návratnosť investícií medzi 9% a 12%.
 • Zachovať nezávislosť.