Výskum a vývoj

V Krke vyvíjame inovatívne generické lieky, t.j. generické lieky s pridanou hodnotou, ktoré sú produktmi našich vlastných vedomostí a zabezpečuje našim produktom hlavné výhody veľa rokov po uvedení na trh. Všetky naše lieky ponúkajú kvalitu, účinnosť a bezpečnosť. Naše produkty sa predávajú pod vlastnými názvami.

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj hrajú hlavnú úlohu pri upevňovaní a vývoji súťaživej pozície Krky ako jednej z vedúcich generických farmaceutických výrobcov. 

Hlavnými cieľmi výskumu a vývoja Krky zostáva vývin technológií pre výrobu farmaceutických zložiek a liekových foriem a vykonávanie testovania a výskumu, ktoré je nevyhnutné pre získanie rozodnutia o registrácii liekov na predpis, liekov bez predpisu a veterinárnych liekov. Taktiež zvyšujeme naše ľudské zdroje a modernizujeme prevádzky a vybavenie.

Činnosti materskej spoločnosti Krka a jej pobočiek sú koordinované skupinou Krka. To zahŕňa zohľadnenie celého portfólia spoločností a špecifiká jednotlivých trhov, na ktorých pôsobí a otvorenie nových trhov.

Rozsah produktov sa neustále obnovuje novými liekmi vyrobenými vlastným tímom vo výskume a vývoji. Nové lieky sú vyrobené zo známych účinných látok pokročilými metódami, najnovšími technologickými postupmi a inovatívnymi riešeniami. Naše generické lieky obsahujú látky získané našimi vlastnými biosyntetickými a chemickými postupmi. Toto je vďaka našemu silnému zameraniu na investíciu do vzdelania, moderného vybavenia, výskumu a vývoja a výrobných kapacít.

Efektívna práca pri získaní registrácie lieku vyžaduje optimálne postupy v rámci národnej a európskej legislatívy. Skúsenosti z minulosti sa môžu použiť na zefektívnenie postupu získania povolenia na trh. Neustále sme zahrnutí pri riadení postupov národných registrácií. Účinný vývoj produktov a pokročilá príprava dokumentácie k registrácii nových produktov je súčasťou zabezpečenia uspokojivého počtu registrácií nových liekov v budúcnosti. Výsledok kreatívneho a inovatívneho prístupu a tvrdá práca v tíme výskumu a vývoja je vidieť v počte podaných žiadostí o registráciu nových liekov.

Oddelenie výskumu a vývoja Krky získalo dôležitú infraštruktúru výskumu a rozvoja účinnej látky, čo je jednou z jeho hlavných povinností. Otvorili sme nové chemické laboratóriá na vývoj, ktoré sa stali centrom našich vedomostí týkajúcich sa syntézy a analýzy, čo je dôležitou súčasťou výskumu produktov v celom reťazci, od teoretického štúdia chemickej syntézy až po zavedenie novej technológie syntézy do výrobného procesu.

V Krke rešpektujeme intelektuálne vlastníctvo iných a ochraňujeme naše vlastné. Ochraňujeme výsledky našej práce v kľúčových oblastiach patentmi. Spoločnosti predávajú svoje produkty pod vlastnými obchodnými názvami, čo posiľňuje pridanú hodnotu produktov Krky.