Ochrana prostredia

Ochrana prostredia

Zodpovednosť za životné prostredie je súčasťou každodenných činností Krky. Získaním ISO 14001 Environmental Management Standard pred 13 rokmi, ako aj získaním integrovaného povolenia na životné prostredie, Krka sa zaviazala neustále znižovať svoj vplyv na životné prostredie. To znamená redukciu emisií a použitie prírodných zdrojov energie.

Naša zodpovednosť voči životnému prostrediu je zakotvená v našej politike životného prostredia, čo je základným kameňom našich cieľov. V roku 2013 sme splnili ciele týkajúce sa životného prostredia v najvyššej možnej miere. Neustále udržiavame krok s najnovšími technológiami a sledujeme moderné smernice, ako aj legislatívu týkajúcu sa životného prostredia.

Záväzok ochraňovať životné prostredie

Naďalej budeme:

  • Udržiavať ochranu životného prostredia, čo je súčasťou našej vývojovej stratégie a individuálnych investičných projektov;
  • Predchádzať negatívnemu vplyvu na životné prostredie;
  • Redukovať emisie;
  • Redukovať riziko nehôd;
  • Racionalizovať použitie energie;
  • Redukovať množstvo odpadu;
  • Nahrádzať nebezpečné látky menej nebezpečnými;
  • Vzdelávať, školiť a zvyšovať povedomie medzi zamestnancami o ochrane prostredia;
  • Informovať zamestnancov a verejnosť o našich akciách týkajúcich sa životného prostredia;
  • Sledovať legislatívu a nariadenia vo farmaceutickom priemysle;

Zlepšovať stav prostredia systematickým stanovením cieľov a programov.