Starostlivosť o zamestnancov

Skupina Krka ponúka schopným zamestnancom zaujímavú prácu v medzinárodnom prostredí a príležitosť na rozvoj a zdokonalenie v obchodnej, profesionálnej a personálnej sfére. Spolu v Krke vytvárame kultúru vzájomnej dôvery, rešpektu, účinnej spolupráce a tímovej práce, spolu s celoživotným vzdelávaním a zodpovednou a účinnou prácou.

Rešpektujeme právne normy a pravidlá etického prístupu k iným ľuďom a širšieho sociálneho prostredia. Práca v Krke je založená na rovnocenných príležitostiach čo sa týka pohlavia, rasy, farby, veku alebo postihnutia, náboženstva, politickej orientácie alebo inej viery, štátnej príslušnosti alebo sociálneho pôvodu, rodinného statusu, majetku, sexuálnej orientácie alebo iných osobných okolností.

Ocenenia, ktoré Krka získala sú výsledkom systematickej práce sféry ľudských zdrojov, v ktorej sú zahrnutí  vedúci pracovníci, ako aj špecialisti a ďalší partneri.

Noví zamestnanci prichádzajú do spoločnosti na základe on-line pracovných ponúk, Krka taktiež spolupracuje so školami a fakultami a organizuje prezentácie v oblasti ľudských zdrojov.

Noví špecialisti sa hľadajú v štipendijných programoch. Na webovej stránke Krky je možnosť, kde si študenti môžu podať žiadosť.

Potreba identifikovať a nasmerovať najnadanejších ľudí znamená, že sme aktívni aj v širšom sociálnom prostredí. Ocenenia Krky sú ďalším spôsobom ako povzbudiť mladých ľudí, aby boli súčasťou kreatívnej a výskumnej práce.